Microsoft Excel-ב םייקוח אל םינותנ ףיקהל דציכ


.ךלש השירדל רבעמ םיגגוחש םייקוח אל םינותנ ההז

.Circle Invalid Data הנוכתב שמתשהל לוכי התא ,רוזעל ידכ .ןנכותמכ דבוע אל הזה תו

.ךרובע ותוא לגעמ Excel-ש ךכ ידי לע ותוא תוהזל דציכ ןחבנ הבה .םייוגש םינותנ לבק

םינותנ תומיא םע תואיגשב לופיט

.יקוח וניא ןיזהל הסנמ אוהש המש שמתשמה תא עדייל הבוט ךרד יהוז .תינמז-וב תואיגשב

.ןיזהל םיכירצ םה המ םהל העידומה העדוה קפסל םג לוכי התא

םייקוח אל םינותנ לגעמ

.האיגש הארת אלו ,םירתומ הלאה םינותנה ,השירדב דוע םידמוע םניא םינותנהו הנתשמ וז

.20-ל 10 ןיב רפסמ קר רשפאל ידכ A3 אתב םינותנ תומיא ונל שי .A3-ב האצותה תא תמקמ

.םינותנה תומיא תשירדל המיאתמ החסונהמ האצותה ,הלחתהב

.האיגש תעדוה האור ךניא ,ףסונב .םייקוח אל םהש תורמל הזה אתב םירתומ ןיידע םינותנ

.Circle Invalid Data הנוכתב שמתשהל לכות ,הז הרקמב

.םילכה תעוצר לש םינותנ ילכ עטקב "םייקוח אל םינותנ לגעמ" רחבו םינותנ תומיא חתפנ

.וביבס םודא לוגיע םע םייוגש םינותנו םינותנ תומיא םע הזה אתה תא הארת ןכמ רחאל

.םינותנה תא לבקל ךנוצרב םא תומיא ילגעמ הקנ < םינותנ תומיא רוחבל םג לוכי התא .ל

.שארמ םימייק םהש ןוויכמ םייקוח אלה םינותנה תא ספות אל תומיאה ,םיוות 10-מ תוחפ

.יופצכ לעופ Circle Invalid Data -ב שומישה ,הז הרקמב

.רסומ טושפ םינותנה תומיא םימיוסמ םירקמב ,ןיפולחל .םינותנה תא אלמל וא קיבדהל ךל

.אתה ב םייקוח אל םינותנ ןיזמ ורקאמ םא וא ,תיקוח הניאש האצות תבשחמ אתב החסונ םא

.לוכי התא רשאכ Circle Invalid Data הנוכתב שמתשהל רוכזו .םינותנ תומיא תרדגה תעב


כל הזכויות שמורות. © Windows.day • 2023