Microsoft Excel-ב תחתפנ המישר ריסהל דציכ


.ךלש ינורטקלאה ןויליגה יאתב םיכרע לבקמ התא הבש ךרדה תא הנש

.הז תא תושעל ךיא ךל הארנ ונחנא .םייק היה חתפנה טירפתהש ןמזב תרחבש םיכרעה לע רמ

Excel לש ינורטקלא ןויליגב תחתפנ המישר קחמ

.הצרת םא םתוא ריסהל לוכי התא לבא ,םירמשנ רחב רבכ שמתשמהש םיכרעה .ךלש שארמ םירד

.ךלש םיאתה לע הציחלו Command (Mac) וא Ctrl (Windows) שקמ לע תכשוממ הציחל ידי ל

."םינותנ" הייסיטרכה לע ץחל ,ןוילעה קלחב Excel לש םילכה תעוצרב ,םישגדומ חתפנה ט

."םינותנ תומיא" לע ץחל ,"םינותנ ילכ" עטקב ,"םינותנ" הייסיטרכב

."רושיא" לע ןכמ רחאלו "לכה הקנ" לע ץחל ,תיתחתב ,ןכמ רחאל ."תורדגה" הייסיטרכה ל

רהמ ידכ

.תרחבש םיאתהמ חתפנה טירפתה תא ריסה Excel .לכה הזו


.ךלש םיינורטקלאה תונויליגב םיחתפנ םיטירפת תפסוה לע לקמ Excel ,ףסונ חתפנ טירפתל