Excel תוינבת תועצמאב תותחפה חול רוציל דציכ


.ךלש האוולהה תרתיו םימולשתה רחא בוקע

.ךלש האוולהה רחא בוקעל לכותש ידכ הז םינמז חול תריצי לע תולקמש תוינבת רפסמ ךל ה

?תותחפה חול והמ

.םולשתה עוציב רחאל בוחה תרתי םע ןותנ ןמז לכב האוולהה לע בייח ןיידע התא המכ תוא

.עצבל לקוש וא םלשמ התאש םיפסונ םימולשת לש תואצותה תא תוארל ךל רוזעל לוכיו ,תור

.תורופס תוקד ךות ולוכ םינמזה חולב תופצלו םייסיסבה האוולהה יטרפ תא ןיזהל לכות ,

תותחפה תלבטו טושפ תואוולה ןובשחמ

.ךלש האוולהה תא שדחמ ןממל וא םלשל בשוח התא םא תואוולה רזחה ןובשחמ םג ללוכ הז .

.ךלש הדובעה ןחלושב Excel לש תוינבתה עטקמ התוא חותפל וא ,טנרטניאה רובע Excel-ב

.הב שמתשהל ידכ "רוצ" לע ץחלו תינבתה תא רחב .תוטושפ תואוולה ןובשחמ תא הארתו שופ

.ףילחהל טושפ לוכי התאש המגודל םינותנ שי םינמזה חולל .ןוילעה קלחב האוולהה יטרפ

.תיטמוטוא תובשוחמ תחתמש רוזאב תוללצומה תויומכה .האוולהה תליחת ךיראתו םינשב האו

.םולשת לכ עוציב רחאל תיפוסה הרתיה םע תיבירלו ןרקל ךלוה ךלש םולשתהמ המכ תולקב ת

.השדח תינושלל ןויליגה תא קיתעהל ןתינ ,תפסונ האוולה תכרעהל ןובשחמב שמתשהל וא תו

ישילש דצ תתחפה תוינבת

.ועצבתש םיפסונ םימולשת םע דחי לוגיעהו םולשתה גוס ,םולשתה תפוקת ,םכלש םולשתה תו

.דרפנב תרבצנ וא הרתיל תפסוותמ ומלוש אלש תיביר םא םאתהב ךלש םימולשתה רחא בוקעל

.םיפסונה םיטרפה תא רוחבל ידכ תוחתפנה תוביתב שמתשה ,ןכמ רחאל .ןושארה םולשתה ךיר

.תיבירב רעושמ ןוכסיחו םימוכס רובע הלעמל ןימי דצב ישומיש םוכיס ףיעסב םג ןיחבת .

.חונ םישרת םע דחי הצור התאש םיסונובה תא ךל ןתונ הזה התחפהה חול ,Spreadsheet123

.'לוגיע' תא לעפהו ,'םימולשת חול'ו 'תותחפה חול' תוגוצתה ןיב רובע ,ןיפולחל .וללה

.תבלושמה הלבטה םע ךלש האוולהה לש הרורב הנומת הארו ןוילעה קלחב ישומישה םוכיסב ן

תיבל אתנכשמ ןובשחמ

.סמ יוכינ יטרפ ןיזהל לוכיו ,ומלושש ןרקו תיביר םע תיפיצפס הנש ףוסב ךלש הרתיה תא

.הנש לכל ךלש הרתיה תא הארו תוחתפנה תומישרהמ םימולשתה תורידתו םחתמה תפוקת תא רח

.תיביר תיירוטסיהו הנש יפל ךלש הרתיה לע ריהמ טבמל םיישומיש םימישרת ךל שי ,תינבת

.הלאה םיטרפה תא לולכל טילחת םא סמל םירושקה םימוכס םג הארת .האוולהה ייח לכ ךרוא

.ביצקת רובע הלא תויצקנופב ןייע ,ךלש םיפסכה רובע Excel-ב שמתשהל תופסונ םיכרדל