Microsoft Excel-ב םיינורשע תומוקמ תונשל םיכרד 3


.םיינורשע םירפסמ בצעל תחא ךרדמ רתוי שי

.העונת ידכ ךות םירפסמל ותוא רידגהל וא םיינורשע תומוקמ לש רפסמ ותואב דימת שמתשה

.הז תא תונשל םיכרד המכ הנה .הלעמ יפלכ ולגועי ךלש םיינורשעה םירפסמהש הצרת אל יל

םיינורשע םינצחלב שמתשה .1

.רפסמ עטקמב ינורשע תנטקה וא ינורשע לדגה ןצחלב רחבו תיב הייסיטרכה לא רובע .םילכ

.היוצרה תינורשעה הדוקנל עיגהל ידכ ךירצש םימעפ המכ רותפכה לע ץוחלל ךישמהל לוכי

םיאתה תא טמרפ .2

."םיאת בוציע" רחבו םיאת לש חווט וא את לע תינמי הציחל ץחל .םיאת בוציע תורשפאב ש

.יונישה תא ליחהל ידכ "רושיא" לע ץחל .ןימי דצב םינטק םיחוורמב הטמל וא הלעמל עונ

םיינורשע תומוקמ לש לדחמ תרירב רדגה .3

.היצקילפאה תויורשפאב לדחמה תרירב תא רידגהל לוכי התא .לסקאב רפסמ לכ לע םיינורשע

.םיינורשעה תומוקמה רפסמ תא רידגהל ידכ םיצחב שמתשה וא ןזהו תיטמוטוא תינורשע הדו

.העיפומש הביתב "ךורע" רחב .םיטירפתה תרושמ תופדעה < Excel רחב ,Mac-ב

.יטמוטוא ןפואב ורמשיי ךלש םייונישהו הביתה תא רוגסל לכות ןכמ רחאל .הנימי רפסמה

.ןיזתש רפסמ לכ רובע םיינורשעה תומוקמה רפסמ תא הארת ,רוכז .תרדגהש םיינורשעה תומ

םימלש םירפסמ: םימלש םירפסמ רובע םיינורשעה תומוקמה תא תונשל ידכ הלעמל תו

םירפסמ תנזה: 2995 ןיזת ,29.95 גיצהל ךנוצרבו םיינורשע תומוקמ ינש רידגת ם

.עבטמה למס תא תונשל דציכ וא םיליבומ םיספא גיצהל לסקאל םורגל דציכ ןייע ,םירושק