Microsoft Excel-ב םינורשעל ןמז רימהל דציכ


!ותוא רימהל דציכ דמל ,קתקתמ ןמזה

.ךתפדעהל וא םינמז ןויליג רובע ,תורחא תואחסונב שומישל םהל קקדזתש ןכתיי .תאז םוק

.ךליבשב בוט יכה דבוע וא התיא חונ יכה התאש הטישה לכב שמתשהל לוכי התא .Excel-ב ם

ינורשעו ןמז לש םיטמרופב שמתשה

.ךכ םיבצועמ םיאתהש אדו ,ךלש ןויליגב תוינורשעהו םינמזה תא רימתש ינפל

."םיאת בוציע" רחבו תינמי הציחל ץחל ,חווטה וא אתה תא רחב .םיאת בוציע הנוכתב שמת

."רושיא" לע ץחלו הטמל גצומש יפכ ןימימ תוינש:תוקד:תועש תורשפאב רחב ,ןכמ רחאל .ל

."םיאת בוציע" רחבו םיאתה לע תינמי הציחל ץחל .םיאת בוציע הנוכתה תועצמאב םג םירפ

."רושיא" לע ץחלו ןימי דצב 2-ל םיינורשעה תומוקמה רפסמ תא רדגה .לאמש דצב "רפסמ"

.624-כ 624.00 גיצהל ךל רשפאמ הז .הארמה תא םיאתהל ידכ תיבה תינושל לש רפסמ עטקב

.הרמהב ליחתהל ןכומ התא ןכמ רחאל

לפכ תועצמאב הרמה

.טושפ לפכב םינורשעל ןמז רימהל לוכי התא ,לסקאב תוולנה תואחסונה תא תונבלו תויצקנ

.הממיב תועש 24 ךשמב ,24-ב הזה ךרעה תא ליפכנ ,תינורשעכ תועשה תא לבקל ידכ .A2 את

=A2*24

:אבה ןפואב םויב (86,400) תוינשה רפסמב ןכמ רחאלו (1,440) תוקדה רפסמב ליפכת ,את

=A2*1440
=A2*86400

.ונלש ןמזה תורמה רובע םירפסמה תואצות תא םילבקמ ונא ,תוארל לוכי התאש יפכ

הרמה היצקנופה תועצמאב הרמה

.דועו םילקשמ ,תודימ ,םינמז רימהל ךל תרשפאמ וז תיתילכת-בר היצקנופ .CONVERT היצק

."day"-ב שמתשת ,from טנמוגראה רובע .םיטנמוגראה תשולש לכב שמתשת וב

:וזה החסונב שמתשת ,תועשל A2 אתב ןמז רימהל ידכ

=CONVERT(A2,"day","hr")

.from טנמוגראה רובע "day" םוקמב "d"-ב שמתשהל םג לוכי התא

:תואבה תואחסונב שמתשת ,תוינשו תוקדל ןמז ותוא תא רימהל ידכ

=CONVERT(A2,"day","mn")
=CONVERT(A2,"day","sec")

.תוינש ךשמל "sec" םוקמב "s"-ו תוקד ךשמל "mn" םוקמב "min"-ב שמתשהל םג לוכי התא

ןמז תייצקנופ תואחסונ תועצמאב הרמה

.םיבושיח לש בוליש םע SECOND-ו HOUR, MINUTE תויצקנופב שמתשת ןאכ .ףידעהל יושע הת

:וז החסונב שמתשה ,תועשל A2 אתב ןמזה תא רימהל ידכ

=HOUR(A2)+MINUTE(A2)/60+SECOND(A2)/3600

.העשב תוינש 3,600 ךשמל 3,600-ב קלוחמ ינשה קלחהו העשב תוקד 60 ךשמל 60-ב קלוחמ M

:וזה החסונב שמתשת ,תוקדל ןמזה ותוא תא רימהל ידכ

=HOUR(A2)*60+MINUTE(A2)+SECOND(A2)/60

.הקדב תוינש 60 ךשמל 60-ב קלוחמ ינשה קלחהו העש ךות תוקד 60 ךשמל 60-ב לפכומ HOUR

:וזה החסונב שמתשת ,תוינשל הזה ןמזה תא רימהל ידכ

=HOUR(A1)*3600+MINUTE(A2)*60+SECOND(A2)

.הקדב תוינש 60 ךשמל 60 -ב לפכומ MINUTE-ה קלחו העשב תוינש 3,600 ךשמל 3,600 -ב ל

.ךילע תפדעומה איהש ןכתיי ,Excel-ב ןמז תויצקנופב שומישה תא ריכמ התא םא ךא ,ץמאמ

.רצק ןמז ךות הרמה עצבת התא ,בהוא יכה התאש הלעמלש הטישב רחוב התאשכו .איהש הממ ר