PDF ץבוקכ PowerPoint וא Word, Excel יצבק חולשל דציכ

.PDF ץבוקכ Office ץבוק חולשל הצור התא רשאכ םיפסונה םיבלשה תא רוזג

.PowerPoint וא Word, Excel-מ תורישי ףרוצמ ץבוקכ תורישי ל"אודב ותוא חולשל לוכי

.היצקילפאהמ תורישי PDF-כ ץבוקה תא חולשל ןתינ .הלאה םיפסונה םידעצהמ המכ טוקנל ך

קרא עוד →

Microsoft Word -ב הלבט לדוג יטמוטוא ןפואב תונשל דציכ

.ךרובע תאז תושעל Word-מ שקבו ךלש הלבטה לדוג יוניש לש תינדיה המישמה תא לטב

.הלבטה ןכותל וא ךמסמל םיאתיש ךכ יטמוטוא ןפואב הלדוג תא תונשל לוקש ,הלבטה תפסוה

.תינדי הדובע תצק תלטבמו ,ךרובע ךלש הלבטה תא הלידגמ Word ,תיטמוטואה המ

קרא עוד →

Microsoft Word -ב םישרת רוציל דציכ

.דחא קיבדהלו קיתעהל וא עיבטהל םוקמב ךלש ךמסמב תורישי םישרת רוצו ןמז ךוסח

.תינבומה םישרתה תנוכתב שמתשהל לוכי התא ,Microsoft Word-ב ותוא קיבדהלו קיתעהל ו

Word-ב םישרת רוצ

.תילאידיא תפסות

קרא עוד →

Microsoft Word -ב תישיא תמאתומ הלבט רייצל דציכ

!ךלש הלבטה תא רייצ ?םינוש םילדגב םיאת םע תודיחא אל תורושו תודומע הצור

.תישיא תמאתומ הלבט רוציל לכות ,Microsoft Word -ב Draw Table הנוכתה תועצמאב .הנ

Word-ב הלבט רייצ

.

קרא עוד →

Microsoft Word -ב טסקט תובית רשקל דציכ

.טסקט תובית רוביח ידי לע םיפיט תמישר וא תוארוה טס ,ךשמתמ רופיס רוצ

.ףרה אלל םכותב טסקטה תא ריבעהלו Microsoft Word-ב וללה תוביתה תא רשקל לוכי התאש

.היינשל טסקטה תפצה תא ריבעהלו תחא טסקט תביתב דילקהל לכות ,טסקטה תובית ןיב רושי

קרא עוד →

Microsoft Word -ב טסקט ביבס לובג םישל דציכ

.םתוא טילבהל ידכ הקספ וא טפשמ ביבס לובג ףסוה

.תאז םוקמב Word-ב הזה טסקטה ביבס לובג םישל לוכי התא ,ישארה ןכותה לע הרימש ךות

.לובגה תא תישיא םיאתהל םג ומכ ,םהינש תא תושעל דציכ ןחבנ הבה .המלש הקספ וא דדוב

קרא עוד →

Microsoft Word -ב תודומע רוציל דציכ

!תודומע רפסמב ךלש טסקטה תא שדחמ ןגראל לק

Microsoft Word הז תא תושעל ךיא ךל הארנ ונחנא .תושעל לוכי התאש תישיא םימאתומ תו

שדח Word ךמסמב תוד

קרא עוד →

Microsoft Word-ב חוור ליפכהל דציכ

.הז ןעוצקמו ןעוצקמ ומכ חטש ליפכהל דציכ דמל

.םישקמ רוציק וא תוציחל המכב ךלש תומוקמה תא תוריהמב ליפכהל לוכי התא .תישומיש הנ

קרא עוד →

Mac-בו Windows-ב Microsoft Word תא ןכדעל דציכ

.רתויב םיינכדעה תונוכתהו םיגאבה ינוקית לכ םע בתוכ התאש אדו

.ךיא הנה .ךירִאֲתַ -תנכדועמ התוא רומשל לק ,Windows-ב Microsoft Store-מ וא Mac App

Wi

קרא עוד →

Microsoft Word -ב דומע רבעמ ףיסוהל דציכ

!ךלש ךמסמב שדח דומע ליחתמ ןכיה טילחמ התא

.Word-ב דומע ירבעמ ריסהלו ףיסוהל ךיא הנה .שדח ףד ליחתמו םייתסמ דומע ןכיה קוידב

Word-

קרא עוד →