Microsoft Excel-ב ךיראתל םישדוח ףיסוהל דציכ

!הלגנ אוב ?םויהמ םישדוח השולש ויהי ךיראת הזיאב

Microsoft Excel-ב שומיש ?םישדוח לש םיוסמ רפסמ ףולחיש ירחא היהי הז ךיראת הזיאב

.וב שמתשהל ךיא הנה .ךלש םיינורטקלאה תונויליגב םיוסמ ךיראתל םישדוח (ריסחהל וא)

קרא עוד →

Microsoft Excel-ב םייקוח אל םינותנ ףיקהל דציכ

.ךלש השירדל רבעמ םיגגוחש םייקוח אל םינותנ ההז

.Circle Invalid Data הנוכתב שמתשהל לוכי התא ,רוזעל ידכ .ןנכותמכ דבוע אל הזה תו

.ךרובע ותוא לגעמ Excel-ש ךכ ידי לע ותוא תוהזל דציכ ןחבנ הבה .םייוגש םינותנ לבק

<

קרא עוד →

Microsoft Excel-ב טסקטב תוישיר תויתואב שמתשהל דציכ

!תונוכנ תויתואל וא תונטק תויתואל ,תולודג תויתואל ךלש טסקטה תא ךופה

Microsoft Excel םע

, LOWER ו-PROPER ךיא ךל הארנ ונחנא .היצקנופב תורישי

קרא עוד →

Microsoft Excel-ב תחתפנ המישר ריסהל דציכ

.ךלש ינורטקלאה ןויליגה יאתב םיכרע לבקמ התא הבש ךרדה תא הנש

.הז תא תושעל ךיא ךל הארנ ונחנא .םייק היה חתפנה טירפתהש ןמזב תרחבש םיכרעה לע רמ

Excel לש ינורטקלא ןויליגב תחתפנ

קרא עוד →

Excel תוינבת תועצמאב תותחפה חול רוציל דציכ

.ךלש האוולהה תרתיו םימולשתה רחא בוקע

.ךלש האוולהה רחא בוקעל לכותש ידכ הז םינמז חול תריצי לע תולקמש תוינבת רפסמ ךל ה

?תותחפה חול והמ

.םו

קרא עוד →

PDF ץבוקכ PowerPoint וא Word, Excel יצבק חולשל דציכ

.PDF ץבוקכ Office ץבוק חולשל הצור התא רשאכ םיפסונה םיבלשה תא רוזג

.PowerPoint וא Word, Excel-מ תורישי ףרוצמ ץבוקכ תורישי ל"אודב ותוא חולשל לוכי

.היצקילפאהמ תורישי PDF-כ ץבוקה תא חולשל ןתינ .הלאה םיפסונה םידעצהמ המכ טוקנל ך

קרא עוד →

Microsoft Excel-ב םיינורשע תומוקמ תונשל םיכרד 3

.םיינורשע םירפסמ בצעל תחא ךרדמ רתוי שי

.העונת ידכ ךות םירפסמל ותוא רידגהל וא םיינורשע תומוקמ לש רפסמ ותואב דימת שמתשה

.הז תא תונשל םיכרד המכ הנה .הלעמ יפלכ ולגועי ךלש םיינורשעה םירפסמהש הצרת אל יל

קרא עוד →

Microsoft Excel-ב הלילגה תליענ תא (ליעפהל וא) תובכל דציכ

!ךלש םיינורטקלאה תונויליגב הלילגה ןפוא תא הנש

.ךלש 11 וא Windows 10 בשחמב וללה תויצקנופה ןיב רובעל דציכ ךל הארנ ונא .הדובעה

?Excel-ב Scroll Lock לש התבשהו

קרא עוד →

Microsoft Excel-ב םינורשעל ןמז רימהל דציכ

!ותוא רימהל דציכ דמל ,קתקתמ ןמזה

.ךתפדעהל וא םינמז ןויליג רובע ,תורחא תואחסונב שומישל םהל קקדזתש ןכתיי .תאז םוק

.ךליבשב בוט יכה דבוע וא התיא חונ יכה התאש הטישה לכב שמתשהל לוכי התא .Excel-ב ם

קרא עוד →

Microsoft Excel -ב הדיחי לכ טעמכ רימהל דציכ

!דועו םיטייב דע םיטיב ,תופכל תויפכ ,םיליימ דע םירטמ

.הרמה יגוס רסירתל Microsoft Excel-ב CONVERT היצקנופה תא לצנל לוכי התא ,תופכל ת

.ותוא רוכזל לק םג אלא ,שומישל טושפ אוהש קר אל זא .דבלב םירופס םיטנמוגרא םע

קרא עוד →